02Produkter

Reknes bidrar til kvalitetssikring og lønnsom avfallsutnyttelse

Våre programvareløsninger er utviklet for virksomheter som besitter, mottar, transporterer, behandler eller eksporterer avfall. Vi leverer egne løsninger til kommuner og offentlige myndigheter som kontrollerer, overvåker eller gir råd vedrørende avfallshåndtering, samt returselskaper. Reknes har bygget løsninger for de fleste aktører I bransjen.

Fagsystemet WMS

Det modulbaserte fagsystemet Reknes ® WMS er tilpasset alle behov innenfor avfallshåndtering og som nå leveres i tre versjoner tilpasset bedriftens størrelse og behov.

 • WMS Basis
 • WMS Premium
 • WMS Corporate

WMS Basis er grunnmodulen som inneholder alle nødvendige registre og basis funksjonalitet. Basisversjonen har begrensning på antall kunder og transaksjoner, men likevel understøtter den viktige funksjonalitet som avfallshåndtering, fakturering og avfallsmerking.

WMS Premium inneholder all funksjonalitet fra Basis, men har ingen begrensning på antall transaksjoner. Programpakken håndterer en juridisk enhet, men har mulighet for å tilknytte underavdelinger. Premium inneholder også den kraftfulle modulen for avtale og planlegging. Det kan også velges tilleggsmoduler slik at fagsystemet blir tilpasset det enkelte firmaets behov.

WMS Corporate er den mest komplette løsningen, og kan håndtere flere juridiske enheter og avdelinger. Sentrale registre muliggjør enhetlig håndtering, og åpner for sentralisert rapportering. Corporate er løsningen designet for store enheter eller konsern, og den bygger videre på funksjoner og innhold i Premium pakken. Corporate har i likhet med Premium alle muligheter for spesialtilpassing gjennom et antall tilleggsmoduler.

Kort om funksjonalitet og moduler i fagsystemet WMS.

Alle versjoner inneholder grunnmodul med alle nødvendige registre og basis funksjonalitet.

Sentralt i fagsystemet er lagermodulen som er et kraftfullt transaksjonsbasert verktøy for å kunne motta, plassere avfall på lager, blande, splitte, sortere, flytte, om emballere og videre levere.

Gjennom en unik kobling mellom klassifisering av avfallet og vareregisteret vil det produseres korrekte ordre/ faktura, med kontoinformasjon for overføring til regnskapssystem. Løsningen har også en avansert prismodul som løser riktig prising i henhold til avtaler med kunden.

Avfallsmerking er en funksjonalitet som sikrer rasjonell merking av avfallet med etikett/strekkode i henhold til forskrift og ADR.

Oppdragsstyring / avtale gir oversikt over avtaler og aktiviteter, samt mulighet til å fordele oppdragene i henhold til disponible resurser (inngår ikke i Basis).

Lagerstyring

Ved hjelp av lagerstyrings får dere et kraftfullt transaksjonsbasert verktøy for å kunne motta, plassere avfall på lager, blande, splitte, sortere, flytte, om emballere og videre levere. Denne modul gir oversikt av alt avfall på lager og følgelig enkelt oppfyller myndighetenes krav til lagerjournal. Hvor avfallet kommer fra, om avfallet er på lager og eventuelt på hvilke lager avfallet står på og eventuelt hvor avfallet er levert. Dere får fullstendig sporing av avfallet.

Ved leveranse av avfall videre er det enkelt å lage nødvendige dokumenter og å angi hvilke avfall som skal være med i leveransen. Det blir generert leveringsseddel og transportdokument.

Avfallsmerking / Etiketter/ Strekkode

Avfallsmerking har en funksjonalitet som muliggjør rasjonell merking av avfallet med etikett som inneholder relevant informasjon om avfallet og strekkode for elektronisk datafangst. (Se punktet Datafangst) Det er også mulig å tilpasse etikettene med egen firmalogo.

Spesialtilpassede skrivere og etiketter kan leveres fra Reknes AS.

Fakturering

Siden programmet inneholder en unik kobling mellom klassifisering av avfallet (avfallstype, tilstand, emballasje, EAL og brennverdi) og vareregisteret vil fakturering av utført tjeneste bli enklere og mer korrekt. Når ett oppdrag er registrert utført med tilhørende godkjente avfallsopplysninger (klassifisering) så vil fakturagrunnlaget være klart for fakturering uten noe mer arbeid. Alle kostnader knyttet til avfallet, eventuelle miljøgebyr, analyse, andre varer og tjenester og kostnader for selve aktiviteten vil bli medtatt i fakturaen. Dette gir en forenklet faktureringsprosess og trolig stor gevinst i forhold til at faktura kan sendes ut raskere og riktigere.

Tilleggsmoduler til WMS (ikke Basis)

Oppdragstyring / avtale

Oppdragstyring / avtale gir mulighet til å registrere mottatte arbeidsordre. Dette kan være enkeltoppdrag eller oppdrag som skal utføres regelmessig (abonnement). Oppdraget kan registreres med blant annet disse opplysninger:

 • Type oppdrag
 • Aktiviteter (Hva som skal gjøres)
 • Hvilke avfall som skal mottas
 • Hvilke varer / tjenester skal utføres / faktureres i forbindelse med oppdraget
 • Eventuelt hvilke spesialpriser som er avtalt.
 • Når oppdraget skal gjennomføres

Oppdragstyring / avtale inneholder også rutine for planlegging. Oppdragene fordeles på bil / sjåfør ut fra type oppdrag og når det skal gjennomføres. Tilhørende arbeidsdokument og deklarasjonsskjema kan skrives ut. Hvilke aktiviteter som ett oppdrag skal bestå av, kan dere selv definere. For eksempel tømming av container eller andre oppdrag. Oppdraget kan for eksempel defineres til at det skal inneholde følgende aktiviteter:

 • Utplassering
 • Tømming
 • Henting

I tillegg kan en også definere om det skal faktureres en eller flere varer / tjenester i forbindelse med utførelsen av oppdraget og / eller om oppdraget består av henting av en eller flere avfallstyper. Dette gjør at registreringen av nye oppdrag blir mer effektiv og reduserer muligheten for å glemme å ta med viktige momenter.

Når oppdraget er utført og avfallet registrert mottatt og godkjent vil fakturagrunnlaget ligge klart for fakturering (i fakturamodulen) og avfallet er automatisk registrert på lager klar for videre håndtering. Dersom en har tilknyttet modulen

Miljøstasjoner

Har dere flere innsamlingspunkt som dere ønsker å rapportere på men ikke ønsker å deklarere avfallet for hvert enkelt innsamlingspunkt er modulen Miljøstasjon løsningen. Denne modulen holder oversikt over alle innsamlingspunkt / miljøstasjoner og dere kan registrere hvert enkelt avfall som blir samlet inn fra miljøstasjonene. Når avfallet skal leveres til behandling deklareres samme avfallstype og avfall fra miljøstasjoner med samme eier til en deklarasjon. Dette reduserer antall deklarasjoner, men detaljeringsgraden beholdes.

Analyse

Modulen Analyse gir muligheter for å knytte analyseresultat til hvert enkelt avfall er til flere avfall via analysejournal. Det blir derved enkelt å få fakturert for innhold av forskjellige stoffer i avfallet, f. eks. klor, og for selve prøvetakingen.

Utleie mobile enheter

Modulen Utleie mobile enheter gir deg mulighet til selv å definere hva du ønsker å leie ut. Dette kan for eksempel være container, beholder, biler, trucker etc. Det er opp til deg. Du kan velge om du vil holde oversikt på hver enkelt enhet eller om du kun ønsker å holde oversikt på type mobil enhet og antall.

Slam

Denne modulen gir oversikt over slam abonnementer. Oppdraget kan utføres på anrop eller til avtalt frekvens.

Basert på abonnementsopplysninger kan en få skrevet ut:

 • Abonnementsvarsel
 • Kjøreliste til sjåfør
 • Sjåførkvitteringer
 • Tømmerapport til kommune
Når en tømming er registrert utført, er alt klart for fakturering uten noe merarbeid.

Utskiller

Ved hjelp av modulen Utskiller får en ett verktøy for å holde orden på aktiviteter vedrørende tømming og kontroll av Utskiller:

 • Oljeutskillerens spesifikasjoner
 • Når tømming og kontroll skal utføres / er utført
 • Utskrift av arbeidsordre med tilhørende deklarasjonsskjema og kontrollskjema
 • Utskrift av kontroll-liste til kommune
 • Klart for fakturering ved utført oppdrag
 • Generere nytt oppdrag for neste tømming

KID /BBS

Ved bruk av modulen KID /BBS slipper en å registrere meldinger om innbetalinger. Dette gjøres ved at det skrives ut en KID-kode på fakturaen. Når fakturaen blir betalt får Dere denne informasjonen elektronisk fra Bankenes Betalingssentral (BBS) via deres bankforbindelse. Denne informasjon leses direkte inn i kundereskontro modulen eller til et eksternt regnskapsprogram.

Kundereskontro

Modulen Kundereskontro gjør at større deler av regnskapsprosessen kan utføres innenfor programmet. Dette kan gi stor rasjonell gevinst alt etter hvor mange fakturaer som sendes ut i året.

Kundeoppfølging CRM

Modulen kundeoppfølging er et enkelt kundeoppfølgingssystem som dekker behovet for de aller fleste. Dere får her mulighet for å logge all korrespondanse med deres kunder. Modulen er integrert med Microsoft Word. Dette gjør at brev og dokumenter blir arkivert i databasen knyttet mot kunde. Gjenfinning av brev og dokumenter blir svært enkelt. Du går inn i programmet, søker frem aktuell kunde og går til siden ”Korrespondanse”. Her vises all korrespondanse med tilhørende dokumenter mot denne kunden.

Korrespondanse kan merkes med oppfølgingstype og når den skal oppfølges. Dette gjør at du ikke glemmer å følge opp avtaler.

Integrasjon

Vi kan tilby flere muligheter til integrasjon med eksterne systemer på flere måter:

 • Faktura Overføring av fakturaer som er fakturert til eksternt regnskapsprogram.
 • Ordre Overføring av ferdigstilte ordrer til eksternt økonomisystem for fakturering.
 • Bilvektsystemer Online toveis utveksling av informasjon mellom programmet og lvektsystem.
 • Småvekter Direkte tilkobling av småvekter til programmet for direkte avlesing.

Web-Rapportering

Nå kan dine kunder nå tak i opplysninger fra programmet via WEB-grensesnitt. Kundene logger seg på en WEB-klient med tilgang til opplysninger om sitt eget firma. I utgangspunktet er det ingen begrensninger på hva som kan presenteres. I standardpakken ligger inne følgende rapporter:

 • Fakturert per periode
 • Avregnet per periode
 • Mottatt mengde per periode

Øvrige rapporter utvikles etter bedriftens ønsker og verktøyet kan også brukes til internrapportering. Administrasjon av brukerne er enkel. Bruker som ønsker tilgang registrerer seg selv (NB! dette gir ingen tilgang). Superbruker hos der gir registrert bruker tilgang og angir hvilke firma han skal få tatt ut opplysninger om. Vår web-løsning knytter kunden opp til dere som leverandør gjennom at de selv har mulighet til å ta ut rapporter, når de selv ønsker det.

Bærbart utstyr for flere plattformer

Mobile arbeidsordre

Ved å ta i bruk Mobile arbeidsordre er det ikke nødvendig for sjåfør å komme innom kjørekontor for å mottatt arbeidsoppdrag. Håndterminalene kommuniserer direkte mot den lokale databasen via GPRS/mobilt bredbånd.

Det nye og modere brukergrensesnittet gjør at brukerne lett kan hente opp et oppdrag med all informasjon om hva som skal utføres på Tablet PC/PDA/Android .

Brukeren kan nå også legge til både avfall og tjenester (eksempelvis ventetid osv) registrerer volum og tilstand på håndterminalen, og til slutt godkjennes oppdraget som utført. Håndterminalen synkroniseres mot databasen, og alle opplysninger blir overført til lokal database samtidig som nye oppdrag hentes.

Det er mulig å skrive ut etiketter eller kvittering til kunden via de små skriverne med Bluetooth. For Tablet PC er det også mulig å skrive ut deklarasjoner og kontrollskjemaer i bilen. Det blir også mulig fange signaturer som kan brukes på utskrift. Reknes følger nøye utviklingen på mobile «PC er» for å finne det optimale utstyret/løsninger for bransjen.

Datafangst / Integrasjon mot håndterminal

Ved hjelp av modulen datafangst og håndterminal kan rutiner for flytting, blanding, splitting og levering av avfall gjøres enkelt og rasjonelt.

Vår erfaring er at de fleste klarer å holde seg à jour med registrering av mottatt avfall. Det er dette som gir inntekter. Når det gjelder registrering av hva som blir levert videre, er det mange som sliter med å holde seg à jour. Ved å merke avfallet med strekkode og benytte håndterminal ved levering vil denne jobbe gå raskt og effektivt og lageret vil være à jour til en hver tid. Bruk av håndterminaler i et trådløst nett gir en oppdatering av databasen i sanntid.

Smart Touch

Ny løsning for enklere mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjoner. Løsningen er utviklet for å forenkle og kvalitetssikre arbeidet med mottak av i særdeleshet farlig avfall. Programmet er en videreutvikling av Miljøstasjonsmodulen i WMS. Smart Touch er et frittstående program med et enkelt brukergrensesnitt. Programmet kommuniserer med WMS databasen over internett, noe som forenkler installasjon og oppstart. Når bedrifter leverer farlig avfall vil Smart Touch produseres deklarasjoner som skrives ut på hvitt papir med gjennomskrift umiddelbart. Smart Touch kommuniserer med vekter slik at å registrere inn vekten på avfallet nå går automatisk. Når en bedrift leverer avfall blir det produsert ordre/faktura i henhold til aktuell prisliste.

Reknes kan tilby pakker med hardware som industri-PC, vekter, strekkodeleser for kundekort og etikettskriver.

Markedsanalyse

Markeds analyse er et kraftfullt Web verktøy for analysering av farlig avfall markedet. Gratis og uforpliktende tilgang til landsoversikter og fylkesoversikter for innlevert farlig avfall fra i dag og tilbake til 1990. Abonnement gir tilgang til detaljert informasjon ned til bedrift og kommunenivå, med analyseverktøy som kan vise hvilke bedrifter som leverer og ikke leverer farlig avfall innen for forskjellige næringer. Gjennom å avdekke nye kunders behov vil Markeds analyse bidra til økt innsamling av farlig avfall.

Monitor

Monitor er en serie produkt som bidrar til å overvåke fyllingsgrad i oppsamlingsenheter og avdekke og forhindre forsøpling på avfallsmottak. Produktserien bidrar til reduserte tilsynskostnader og ikke minst direkte reduserte transportkostnader ved at containere tømmes ved riktig fyllingsgrad. Web grensesnitt for overvåkning og analyse samt automatisk varsling etter ønske og behov.

Deklarasjon.no

Reknes har utviklet og drifter nettstedet www.deklarasjon.no som er løsningen for samhandel og informasjonsutveksling mellom de forskjellige virksomheter som håndterer avfallet i avfallets livsløp.

 • Standardisert plattform for informasjonsutveksling og deklarering av avfall
 • Integrert mot WMS Premium og WMS Corporate
 • Gir oversikt, dokumentasjon og reduserer arbeid og papirbruk
 • Løsninger for avfallsprodusenter og mottakere av avfall
 • Registrer opplysningene en gang, og bruk mange ganger
 • ../Content/

Resource Monitor

En ny løsning som er en forlengelse av planleggingsmodulen. Den gir en visuell oversikt over aktiviteter og statuser. Her kombineres informasjon fra WMS programmet, med informasjonen som hentes fra mobile enheter med håndterminal eller den enklere GPS trackeren som også kan festes på biler og containere.

Vi henter også informasjon fra våre sensorer som måler fyllingsgraden i oppsamlingsenheter. All informasjon vises på et kart, som enkelt kan zoomes inn for å se detaljer. For bedre visuell kontroll vil status for de enkelte enhetene vises med farger og symboler.