Reknes

NOAH

NOAH er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter.  Deres virksomhet har stor miljøbetydning ved at betydelige mengder miljøfarlige stoffer tas ut av kretsløpet. De største mengdene behandles og sluttdeponeres på Langøya utenfor Holmestrand. NoaH har aktiviteter og kontor også andre steder i Norge, Sverige og Danmark.

Vi har levert Reknes® WMS som ERP- og fagsystem for håndtering av avfall, deponi og CRM for salgsavdelingen. I leveransen ligger en online integrasjon mot økonomisystem og dataflyt begge veier. Løsningen er fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig.